ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των συμβατικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) είναι γενικός και καλύπτει μεγάλο φάσμα υλικών. Οι βασικές κατηγορίες των ΑΕΚΚ είναι:

 1. Απόβλητα που προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων ή/και άλλων δομικών κατασκευών. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από χώματα, χαλίκια, κομμάτια ή στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα, πλίνθους (τούβλα), πλάκες επιστρώσεων, γύψο, άμμο, λαξευμένες πέτρες, θρύμμα-τα ειδών υγιεινής κ.λπ. Αυτά τα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιμέρους κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση των υλικών ποικίλει ανάλογα με το είδος, την ηλικία, τη μορφή, τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου.
 2. Απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Να σημειωθεί εδώ, ότι ένα μεγάλο μέρος των άχρηστων υλικών – απορριμμάτων στα εργοτάξια αποτελούν και τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών.
 3. Απόβλητα που προκύπτουν από εκσκαφές, εκχερσώσεις εκτάσεων, ισοπεδώσεις, θεμελιώσεις κ.λπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος κλπ. Τα υλικά εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές. Τα φυσικά φαινόμενα (υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις κ.α.) μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση τέτοιων υλικών. Η σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σημαντικά από τα γεωλογικά δεδομένα.
 4. Απόβλητα από την οδοποιία και τη συντήρηση οδών. Σε αυτά τα υλικά ανήκουν η άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά βάσεων και υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται, όχι μόνο από την αποξήλωση και τη συντήρηση των δρόμων, αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων, καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών.

Απόβλητα από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα από ρυπασμένες τοποθεσίες)

Η εταιρεία

Η πολυετή εμπειρία στον κλάδο της οικοδομής από τις παλαιότερες γενιές αρχές του  1976 ,  όσον αφορά τις πωλήσεις αδρανών και συνδυασμό αυτών οικοδομικών υλικών , για την αποπεράτωση ιδιόκτητων ή δημοσίων έργων και στην συνέχεια με κάδους  για συλλογή και μεταφορά μπαζών και συναφών χωματουργικών εργασιών , είχε ως αποτέλεσμα την τρίτη γενιά να δημιουργήσει την  αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. με άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την παραλαβή –  επεξεργασία – και προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων Α.Ε.Κ.Κ. που  ιδρύθηκε το 2021 από την τρίτη γενιά  .  Με γνώμονα την κυκλική οικονομία  έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια – τεχνογνωσία –  ειδικά εξοπλισμένο στόλο με προοπτική μία εταιρεία όπου μπορεί να σταθεί αντάξια στον κλάδο της οικοδομής από την εκσκαφή έως την ολοκλήρωσή της.

Τί είναι Α.Ε.Κ.Κ.

Τα Α.Ε.Κ.Κ. είναι Απόβλητα από Εκσκαφές , Κατασκευές και Κατεδαφίσεις .

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων τα μη επικίνδυνα Α.Ε.Κ.Κ. κατηγοριοποιούνται με τον παρακάτω πίνακα .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

17 01 01

Σκυρόδεμα

17 01 02

Τούβλα

17 01 03

Πλακάκια και κεραμικά

17 01 07

Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06

17 02 01

Ξύλο

17 02 02

Γυαλί

17 02 03

Πλαστικά

17 03 02

Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01

17 04 01

Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

Αργίλιο

17 04 03

Μόλυβδος

17 04 04

Ψευδάργυρος

17 04 05

Σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

Κασσίτερος

17 04 07

Μεικτά μέταλλα

17 04 11

Καλώδια εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 04

Χώματα και πέτρες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03

17 05 06

Μπάζα εκσκαφών εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 050 5

17 05 08

Έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07

17 06 04

Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03

17 08 02

Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 02

17 09 04

Μείγμα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και  17 09 03

01 04 13

Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας , εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

10 13 14

Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

Πηγές προέλευσης των διαχειριζόμενων αποβλήτων

Η Μονάδα εξυπηρετεί την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από δημόσια ή ιδιωτικά έργα της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα :

 • Οικοδομικές εργασίες : ανεγέρσεις , κατεδαφίσεις μ ανακαινίσεις , επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων .
 • Έργα τεχνικών υποδομών : κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων , γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων , πεζοδρομιών και αναπλάσεις χώρων . κ.α.
 • Χωματουργικά έργα – εκσκαφές θεμελίωσης κτιρίων
 • Φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές : σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες , κ.λπ.
 • Μονάδες επεξεργασίας μαρμάρων
 • Μονάδες παραγωγής σκυροδέματος

Παραγωγική διαδικασία

Πριν το εισερχόμενο φορτίο προηγείται η αποστολή των παρακάτω εγγράφων :

 1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Διαχειριστή – Παραγωγού του έργου  και με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ , υπογεγραμμένο και από τα 2 μέρη . *(  παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα ΣΣΕΔ )
 2. Την άδεια του έργου και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου .
 3. Το ΣΔΑ ( Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων )
 4. Τα στοιχεία και στην σύμβαση του μεταφορέα με το ΣΣΕΔ.

Σημειώσεις :

– Χωρίς τα παραπάνω έγγραφα δεν μπορεί να υλοποιηθεί η συνεργασία με την μονάδα .

– Η παράδοση στην μονάδα γίνεται προγραμματισμένα .

– Η Μονάδα ενημερώνει καθημερινά και τιμολογεί τέλος του μήνα το ΣΣΕΔ.

– Το ΣΣΕΔ τιμολογεί και εκδίδει βεβαιώσεις στον ανάδοχο του έργου .

– Το  κόστος επεξεργασίες αναγράφεται στην σύμβαση με το ΣΣΕΔ.

– Οι μεταφορείς είναι υπόχρεοι να φέρουν κατά την είσοδο στην μονάδα  Τριπλότυπο βιβλίο παρακολούθησης  όπου η συμπλήρωση αρχίζει από το έργο και καταλήγει στην μονάδα συμπληρώνοντας τον κωδικό ΕΚΑ , τους τόνους και κατά την έξοδό τους από την μονάδα να λαμβάνουν το τριπλότυπο, ζυγολόγιο και το δελτίο ποσοτικής παραλαβής  **

Συμβεβλημένα ΣΣΕΔ με την μονάδα  :

 • ΑΝΑΕΚΚ – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων https://anaekk.gr/
 • ΑΝΑΚΕΜ – Ανακύκλωση ΑΕΚΚ κεντρικής Μακεδονίας https://anakem.gr/
 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ – Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων https://anaktisiaekk.gr/
 • ΣΑΝΚΕ – Σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας https://www.sanke.gr/
 • ΣΕΔΠΕΚΑΤ – Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων https://sedpekat.gr/