Λάβα ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (10-18)mm
Συσκευασία: Σάκος 12kg και μεγασάκος